Konkurs Cosplay Publiczności Bykon 2017

Link do galerii ze zdjęciami konkursowymi jest dostępny tutaj 😉

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs Cosplay Publiczności Bykon 2017”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Cosplay Publiczności Bykon 2017”.

2. Organizatorem Konkursu jest Bydgoskie Stowarzyszenie Popkultury „Artemis”, ul. Niemcewicza 9/24 85-064 Bydgoszcz.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/Bykonkonwent/?fref=nf w dniach 7-10 marca 2017 roku (do godziny 23:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowegolub opiekuna prawnego.
b) nie jest członkiem Bydgoskiego Stowarzyszenia Popkultury „Artemis” i/lub nie należy do Organizacji Bydgoskiego Konwentu Multifandomowego „Bykon”
c) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) zakupiła wejściówkę na Bydgoski Konwent Multifandomowy „Bykon”
c) jest Uczestnikiem Konkursu Cosplay Bykon 2017 przeprowadzonego w dniu 4.03.2017 na terenie Bydgoskiego Konwentu Multifandomowego „Bykon”.

§ 3

NAGRODY

1. W Konkursie przyznana zostanie Nagroda Publiczności, której łączna wartość wynosić będzie 50 PLN.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, którego zdjęcie konkursowe zamieszone na profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/Bykonkonwent/?fref=nf zdobędzie największą liczbę polubień w trakcie trwania Konkursu, nazywany dalej Laureatem.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 11.03.2017 na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/Bykonkonwent/?fref=nf oraz na stronie internetowej: www.bykon.pl

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową nadzorującą przebieg Konkursu. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Laureaci Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez pocztę elektroniczną w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres izabela.redelbach@bykon.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana Laureatowi Konkursu na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia nagrody przez Laureata.

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Bydgoskie Stowarzyszenie Popkultury „Artemis”.

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.bykon.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Shopping Cart