Regulamin Cosplay

Regulamin Konkursu

Konkurs Cosplay Bykon 2017 na

Bydgoskim Konwencie Multifandomowym „Bykon” 2017

 

§ 1 – Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

 1. Organizator
  – Bydgoskie Stowarzyszenie Popkultury „Artemis”
 2. Konkurs
  – konkurs prowadzony pod nazwą „Konkurs Cosplay Bykon 2017” na zasadach określonych Regulaminem. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie podczas wydarzenia Bydgoski Konwent Multifandomowy „Bykon”, które odbędzie się 4-5.03.2017 r.
 3. Nagrody:
  – Nagroda Główna – nagrody o łącznej wartości 200 PLN
  – Nagroda za Drugie Miejsce – nagrody o łącznej wartości 100 PLN
  – Nagroda za Trzecie Miejsce – nagrody o łącznej wartości 50 PLN
 4. Foto Studio
  – sala nr 103 na terenie Bydgoskiego Konwentu Multifandomowego „Bykon”, w której Uczestnicy Konkursu mają wykonywane zdjęcie konkursowe w dniu 4.03.2017 r,
 5. Fotograf
  – osoba pracująca w obsłudze Foto Studio, wykonująca zdjęcia konkursowe Uczestników
 6. Regulamin
  – niniejszy regulamin określający warunki, na których odbywa się konkurs pod nazwą„Konkurs Cosplay”. Regulamin ten jest jedynym obowiązującym regulaminem.
 7. Uczestnik– osoba fizyczna spełniająca wymagania z § 3 ust.1 Regulaminu.

§  2 – Postanowienia ogólne

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Bydgoskiego Konwentu Multifandomowego „Bykon” 2017 w dniu 4.03.2017.
 3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).

§ 3 – Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221kc, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
  a) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia
  b) jest pełnoletnia – Osoba, która nie ma ukończonych 18 lat musi uzyskać zgodę i podpis rodzica lub opiekuna prawnego, przykładowa zgoda opiekuna jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
  c) zakupiła wejściówkę na Bydgoski Konwent Multifandomowy „Bykon”
  d) posiada strój postaci z komiksów, filmów, książek, seriali, gier komputerowych, bajek, bądź innych produktów popkultury bądź nawiązujący do ww. postaci.
 2. Niedozwolone jest umieszczanie i propagowanie przez Uczestników treści niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste. W przypadku ww. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany z Konkursu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w regulaminie postanowienia.

§ 4 – Zasady i przebieg Konkursu

 1. Uczestnik konkursu powinien wykonać swój strój samodzielnie, jednak są dopuszczalne pojedyncze elementy kupione.
 2. Zgłoszenie na konkurs Cosplay Uczestnik wypełnia na terenie Bydgoskiego Konwentu Multifandomowego „Bykon” w dniu 4 marca 2017 roku, nie później niż o godzinie 20:00.
 3. Zgłoszenie
  a) powinno zawierać:
  – imię, nazwisko Uczestnika
  – datę urodzenia (w przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodziców dostarczona razem ze zgłoszeniem w dniu Konkursu)
  – imię postaci, dzieło, z której pochodzi/do której nawiązuje postać
  – adres mailowy Uczestnika
  – numer telefonu Uczestnika
  b) musi zostać złożone w Foto Studio (znajdujące się w sali nr 103) w dniu 4 marca 2017 roku, nie później niż o godzinie 20:00
  c) w Foto Studio będzie dostępny gotowy jego wzór, który każdy chętny Uczestnik będzie miał możliwość wypełnić na miejscu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń niekompletnych, nieodpowiednich dla osób młodszych oraz powszechnie uznawanych za niewłaściwe.
 5. Po złożeniu zgłoszenia dokonanie w nim zmian jest niemożliwe.
 6. Po złożeniu zgłoszenia, Uczestnik zgłasza obsłudze Foto Studio gotowość do wykonania zdjęcia konkursowego. Następnie Uczestnik pozuje w wyznaczonym miejscu, a Fotograf wykonuje mu zdjęcie konkursowe. Każdy uczestnik ma prawo do obejrzenia zdjęcia konkursowego od razu po jego wykonaniu i – w przypadku gdyby uznał je za niesatysfakcjonujące – drugiej próby. Następnie może wybrać, które zdjęcie bardziej mu odpowiada. Zdjęcie uznane za nieudane jest niezwłocznie usuwane przez Fotografa. Zdjęcie uznane przez Uczestnika za udane jest umieszczane przez Fotografa w puli zdjęć konkursowych.
 7. Strój każdego Uczestnika zostanie oceniony przez Jury w dniach 6-10.03.2017 na podstawie dostarczonego przez Fotografa zdjęcia konkursowego. Pod uwagę będą brane następujące elementy:
  – zgodność stroju z oryginałem (z wyjątkiem strojów będących projektem własnym),
  – jakość wykonania stroju,
 8. Jury przyznaje Nagrodę Główną, Nagrodę za Drugie Miejsce oraz Nagrodę za Trzecie miejsce trzem różnym Uczestnikom, zwanym dalej Laureatami.
 9. Decyzja Jury jest nieodwołalna i nie podlega zaskarżeniu.
 10. Organizator ogłasza wyniki Konkursu na swojej stronie internetowej www.bykon.pl, a także na na profilu Facebook-owym:
  https://www.facebook.com/Bykonkonwent/?fref=nf w dniu 11.03.2017. W tym samym czasie Organizator informuje również Laureatów o wygranej drogą mailową.
 11. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomieni Laureaci powinni odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres izabela.redelbach@bykon.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 12. Otrzymana nagroda zostanie wysłana Laureatom Konkursu na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia nagrody przez Laureatów.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do :

– wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,

– w szczególnym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.

14. Uczestnik biorąc udział w konkursie musi podpisać oświadczenie w którym wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych przez organizatora.

15. Zgłoszenia, pytania bądź uwagi należy wysyłać na adres e-mail: izabela.redelbach@bykon.pl

16. Po zakończonym Wydarzeniu zorganizowany zostanie za pośrednictwem platformy www.facebook.com „Konkurs Cosplay Publiczności Bykon 2017” wykorzystujący wizerunek Uczestników Konkursu. Konkurs Cosplay Publiczności Bykon 2017 regulowany będzie osobnym regulaminem. Każdy Uczestnik decydujący się wziąć udział w  Konkursie Cosplay Bykon 2017 jednocześnie przystępuje do udziału w  Konkursie Cosplay Publiczności Bykon 2017.

§ 5 – Dane osobowe uczestników

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach prowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926).
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 6 – Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora: ul. Niemcewicza 9/24, Bydgoszcz; a także w czasie trwania Konkursu w Foto Studio.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.03.2017 r.