Wygraj byczą koszulkę! – Regulamin Konkursu

Przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać bykonową koszulkę! Wystarczy napisać komentarz pod naszym postem na Facebooku – szczegóły w tym linku!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj byczą koszulkę!”.

2. Organizatorem Konkursu jest Bydgoskie Stowarzyszenie Popkultury „Artemis”, ul. Niemcewicza 9/24 85-064 Bydgoszcz.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym:
https://www.facebook.com/Bykonkonwent/?fref=nf w dniach 13 – 16 lutego 2017 roku (do godziny 20:00).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
b) nie jest członkiem Bydgoskiego Stowarzyszenia Popkultury „Artemis” i/lub nie należy do Organizacji Bydgoskiego Konwentu Multifandomowego „Bykon”

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/Bykonkonwent/?fref=nf zamieścić wpis, zawierający odpowiedź na temat: Dlaczego warto przyjechać na Bykon?
c) osoba biorąca udział w Konkursie musi zaznaczyć „lubię to” przy poście konkursowym na profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/Bykonkonwent/?fref=nf
d) osoba biorąca udział w Konkursie musi zaznaczyć „lubię to” na profilu Facebook-owym:
https://www.facebook.com/Bykonkonwent/?fref=nf

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie jest:

Koszulka Konwentowa, tj. koszulka bawełniana w kolorze czarnym, z pomarańczowym nadrukiem z grafiką promującą Bydgoski Konwent Multifandomowy „Bykon”, w modelu (damskim lub męskim) i rozmiarze wybranym przez zwycięzcę konkursu, o wartości 35 zł.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik wyłoniony przez Komisję Konkursową i spełniający warunki uczestnictwa w Konkursie, nazywany dalej Laureatem.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres izabela.redelbach@bykon.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie przekazana Laureatowi Konkursu w dniu Bydgoskiego Konwentu Multifandomowego „Bykon”, tj. 4 lub 5 marca 2017, lub w razie niemożności przybycia na Bykon, wysłana na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia się Bykonu (tj. po 5 marca).

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Bydgoskie Stowarzyszenie Popkultury „Artemis”.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.bykon.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Shopping Cart